Gerekli Linkler

 
Hava Durumu

>

 
Saat

 
Kapasite Raporu

Kapasite Raporu; imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Konfederasyonumuzun onayından itibaren üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Kapasite Raporunun Düzenlenme Esasları;

Kapasite Raporlarının düzenlenmesi ve onaylanması esnasında, 5362 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile 39. maddesinin "l" bendine dayanılarak hazırlanan Kapasite Raporu Yönetmeliği esasları çerçevesinde hareket edilmektedir.

Kapasite raporu, esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulundukları esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından tanzim edilir. Bu iş için görevlendirilecek Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu, üretim konusu ile ilgili mühendis veya teknik elemanlar, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden teşkil eder.

Yazılı talebe istinaden, esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığı tarafından tanzim edilen kapasite raporu, ilgili oda başkanı, genel sekreteri ve mühendis tarafından onaylandıktan sonra, tanzim tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde onaylanmak üzere bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.

Kapasite raporu ilgili odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından , birlik başkanının ve genel sekreterinin kontrolü ve onayından sonra, onaylanmak üzere Konfederasyonumuza gönderilir.

Konfederasyonumuzca , onaylanan kapasite raporlarının dört adeti birlik , oda ve ilgilisinde kalmak üzere ilgili birliğe gönderilir. Bir adeti de Konfederasyonumuzda muhafaza edilir.

  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu alt teşkilatınca düzenlenen kapasite raporlarında; işletmelerdeki işçi sayısının muharrik kuvvet kullananlarda dört ve altında kullanmayanlarda dokuz ve altında olması hususu dikkate alınır.
  • Kapasite raporları Konfederasyonca hazırlanan standart örneğine uygun ve en az beş nüsha olarak eksiksiz ve doğru bilgilerle tanzim edilmelidir. Fotokopisi alınarak çoğaltılmış, küçültülerek , büyültülerek veya standart örneği dışında bir örnekle düzenlenmiş, üzerinde silinti kazıntı yapılmış kapasite raporları onaylanmaz.
  • Kapasite raporunda yazılı bilgilerden herhangi birinin değişikliğe uğraması veya düzeltme yapılması halinde odaya yazılı başvuruda bulunulması gerekir. Oda, yapılan değişiklikleri ilgili birlik ve Konfederasyona bildirir.
  • Kapasite raporlarının onaylanmak üzere şahıslar aracılığıyla elden getirilmesi halinde,bu sahsın raporu almaya yetkili olduğuna dair Birlik yazısı Konfederasyona ibraz edilir. Yetki belgesi olmayan şahıslara kapasite raporu teslim edilmez ve ilgili birliğe posta ile gönderilir.
  • Posta ile yapılacak işlemlerde Konfederasyonumuzca alınacak tasdik ücreti ilgili Birlik tarafından T. Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi nezdindeki 16000018 nolu hesaba yatırılır ve dekont onaylanacak kapasite raporu ile birlikte Konfederasyona gönderilir. Elden yapılacak işlemlerde ise kapasite raporlarının tasdik ücreti TESK Muhasebe Müdürlüğüne ödenir.

 

Kapasite Raporu Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

Kapasite Raporu;

  • Sanayi Sicili Belgesi Alınmasında,
  • İhracat İşlemlerinde,
  • Gıda sicili işlemlerinde,
  • İhalelere Katılmada,

            Kamu Tahsislerinden Yararlanmada, Çalışma İzni Başvurularında, vb. işlerde gerekli belgedir.

Konfederasyonumuzca onaylanan Kapasite Raporlarının gelişimi grafik şeklinde aşağıda belirtilmiştir.

 

Kapasite Raporu Tasdik Ücretleri :

Yönetim Kurulumuzun 17 Ekim 2006 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla; 5362 sayılı Kanun’un 61 inci maddesinin (e) bendi ve TESK Kapasite Raporu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre alınan, kapasite raporları onay ücretlerinde uygulanan tarife  % 50 oranında indirilmiştir. Buna göre; sermaye- kıymetler toplamı üzerinden nispi olarak belirlenen kapasite raporu onay ücreti,  odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısını aşamayacaktır.

 

Bu çerçevede;

* Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçmediği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; sermaye- kıymetler durumu toplamının binde onudur.

 

*Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçtiği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısı kadar olacaktır. Bu durumda aşağıdaki oranlar uygulanacaktır.

 

ALINACAK TASDİK ÜCRETİ

I. Grup İllerde;

(Ankara,İstanbul,İzmir) Merkez ve Büyükşehire bağlı İlçeler :

Diğer İlçeler :

 

91,00 TL (182,00 TL/2)

36,50 TL ( 73,00 TL/2)

 

II.Grup İllerde;

(Ankara,İstanbul,İzmir ve  Kalkınmada Öncelikli İller Dışında Kalan İller) Merkez ve Büyükşehire bağlı İlçeler :

Diğer İlçeler :

 

73,50 TL  (146,00 TL/2)

36,50 TL  ( 73,00 TL/2)

 

III.Grup illerde;

Büyükşehir statüsünde bulunan Kalkınmada Öncelikli İller ile (Diyarbakır, Samsun, Erzurum) bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dahil ilçeler :

Diğer İlçeler :

 

54,50 TL (109,00 TL/2)

36,50 TL (73,00 TL/2)

Diğer Kalkınmada Öncelikli İllerin merkez ve tüm ilçeleri :

36,50 TL  (73,00 TL/2)Sayfa Kategorisi: Hizmetlerimiz
 
Paylaş